Vad är depression?

Att känna sig nere under vissa perioder är en normal del av livet. Om du känner dig nedstämd och orkeslös under en sammanhängande period som är längre än två veckor kan du ha fått en depression.

Chatta med en psykolog specialiserad på depression

börja här

Att känna sig nere under vissa perioder är en normal del av livet. Om du känner dig nedstämd och orkeslös under en sammanhängande period som är längre än två veckor kan du ha fått en depression.

En depression kännetecknas av att man sällan eller aldrig känner någon glädje eller lust för sådant som du vanligtvis brukar uppskatta. Vardagen börjar kännas meningslös och du tappar intresse för det mesta omkring dig. Depression är bland de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och drabbar ungefär var fjärde kvinna och var åttonde man någon gång i livet. Sannolikt är siffrorna för män underrapporterade, då män i högre utsträckning drar sig för att söka behandling i jämförelse med kvinnor.

Symtom vid depression

Depression kan ge flera olika symtom och det är vanligt att man känner igen sig i en eller flera av följande beskrivningar:

– Ihållande känsla av nedstämdhet
– Rubbat sömnmönster
– Uppgång eller nedgång i vikt
– Känslor av värdelöshet
– Återkommande tankar på döden
– Koncentrationssvårigheter
– Låg självkänsla
– Självmordstankar

Olika typer av depression

Lätt eller lindrig depression

Om du har en lätt eller lindrig depression kan vardagen fungera som vanligt även om du mår dåligt. Känslorna av nedstämdhet är påtagliga men du kan fortfarande sköta arbete och sociala relationer, även om det är tärande. Till och från kan du må helt okej.

Medelsvår eller måttlig depression

Om du har en medelsvår eller måttlig depression kan det vara svårt att få vardagen att fungera och din omgivning märker att du mår väldigt dåligt. Det sociala livet blir ofta lidande och det kan vara aktuellt med sjukskrivning. Du har väldigt få perioder där du mår bra, och de blir kortare och kortare.

Svår eller djup depression

Om du har en svår eller djup depression påverkas många eller alla aspekter av livet. Din sömn kan rubbas och du kan ha svårt att äta. Din omgivning märker tydligt att du mår väldigt dåligt och det är vanligt att den som är djupt deprimerad får självmordstankar.

Orsaker till depression

Orsakerna till att vissa blir deprimerade varierar och är olika från fall till fall. I många fall finns det heller ingen tydlig utlösande faktor. Stora livsförändringar, såsom trauma, sorg, plötsliga förändringar i arbets- eller familjesituation är klassiska händelser som kan vara bidragande faktorer till depression.

Vid en depression är det väldigt vanligt att man får vad terapeuter brukar kalla för över- och underskottsbeteenden. Det är exempelvis vanligt att man får ett underskott på beteenden som vanligtvis bidrar till vårt välmående såsom exempelvis sociala tillställningar, fysisk aktivitet, god kost, intellektuell stimulans, och ett överskott av beteenden som får oss att må sämre såsom att dricka alkohol, ökad passivitet, grubblande, skambeläggning och social isolering. Anledningen till en depression kan vara att man i allt större grad ägnar sig åt dessa negativa under- och överskottsbeteenden. Konsekvensen av att göra dessa beteenden leder oss ofta till ytterligare beteenden som inte är bra för vårt mående. Vi blir kanske mer osugna på socialt umgänge, orkar inte göra tidigare lustfyllda aktiviteter, och blir allt mer passiva. Av detta skapas lätt en negativ spiral som vidmakthåller måendet, vilken man exempelvis i psykoterapi ofta jobbar med att försöka bryta.

Behandling vid depression

Psykoterapi

Den vanligaste behandlingen vid depression är kognitiv terapi eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden i ditt liv. Behandlingen syftar till att du ska kunna göra förändringar i din vardag för att kunna må bättre på sikt.

Läkemedel

När psykoterapi inte fungerar finns det möjlighet att påbörja en behandling med läkemedel mot depression. Det är ofta en läkare (psykiater) som i samråd med dig beslutar om och inleder en behandling med läkemedel samt ansvarar för din behandling löpande.

Ändrade vanor

Genom att se över sina levnadsvanor kan personer med lätt till måttlig depression behandla och lindra sin depression. Fysisk aktivitet, tillräcklig sömn och undvikande av alkohol är råd man oftast får av sin behandlande läkare.

Medicinska tillstånd (t.ex. Sköldkörtelproblem eller vitaminbrist) kan ha liknande symptom som depression, så det är viktigt att utesluta allmänna medicinska orsaker innan man söker för psykologisk behandling. Detta görs via läkare på vårdcentralen.

Artiklar om depression

Klimatångest
Bakterier och ångest
Norsk metod mot ångest
10 sätt att lindra din ångest