Allmänna villkor

DIN PSYKOLOG

Gäller fr.o.m. 2021-11-01

1. ALLMÄNT

Dessa användarvillkor (”Avtalet”) gäller mellan Din Psykolog Vård Sverige AB, org. nr. 559336-8888 (“Din Psykolog”) och dig som användare av Din Psykologs plattform (”Du”) genom webbplatsen www.dinpsykolog.se, eller genom applikationer för din mobila enhet (”Tjänsten”).

Tjänsten möjliggör digital vård genom möten med legitimerade psykologer (”Behandlaren”) med hjälp av chattmeddelande, ljud eller video.

Den hälso- och sjukvård som tillhandahålls i Tjänsten sker på uppdrag av Frösjö Vårdcentral (”Vårdcentralen”) och Din Psykolog är underleverantör till Vårdcentralen. I samband med Din kontakt med Behandlaren kommer därför vårdbesöket registreras som ett besök på Vårdcentralen. Din Psykolog är registrerad vårdgivare under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”).

Genom Tjänsten erbjuds Du vård på primärvårdsnivå, vid akuta behov, såsom akuta självmordstankar, ska du vända dig till lämplig akutpsykiatrisk vårdinstans, alternativt ringa 112.

2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

För att använda Tjänsten och skapa ett användarkonto krävs att Du är minst 18 år gammal och har tillgång till BankID. Vårdnadshavare får inte registrera ett användarkonto för sitt barn och inte heller nyttja sitt eget användarkonto för att boka tid för ett barn. Du ansvarar för att de kontaktuppgifter som du lämnat i Tjänsten är korrekta och alltid uppdaterade och Du är medveten om att ditt användarkonto är personligt och endast får nyttjas av den person som registrerat användarkontot.

Du ansvarar för allt nyttjande och samtliga aktiviteter som sker via ditt användarkonto och ansvarar för att vidta åtgärder för att skydda ditt användarkonto från obehörig åtkomst.

Du garanterar att Tjänsten inte kommer användas i strid mot Avtalet eller i strid med gällande lag.

Du garanterar att den information och de material som tillgängliggörs av Dig genom Tjänsten inte gör intrång i eller kränker annans rätt eller strider mot gällande lag.

Du är medveten om att användning av Tjänsten är avsedd för personer som inte befinner sig i en akut situation. Personer som är intagna på vårdinrättning för psykiska besvär eller i övrigt genomgår behandling eller blivit diagnostiserad för psykologiska besvär som kräver specialistkompetens inom psykiatri (såsom suicid, psykotisk episod/psykos, manisk episod, personlighetssyndrom, svår tvångsproblematik, svår depression, missbruk eller liknande psykologiska besvär) bör inte använda Tjänsten och Din Psykolog förbehåller sig rätten att avbryta behandlingen om så är fallet och hänvisa dig till annan vårdinstans.

3. OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Du får inte:

  1. kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekomprimera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten eller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för andra,
  2. filma eller spela in möten med Psykologer,
  3. sprida eller vidarebefordra material från Tjänsten eller mötet med Psykologer, eller
  4. publicera kränkande eller olagligt material, eller material som gör intrång i eller kränker annans rätt.

Om Du använder Tjänsten i strid med Avtalet eller i strid med gällande lag är du ansvarig för att försvara och hålla Din Psykolog skadeslös.

4. TILLGÄNGLIGHET OCH BEGRÄNSAD ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN

Din Psykolog förbehåller sig rätten att när som helst temporärt begränsa eller permanent avsluta Din åtkomst till Tjänsten om Din Psykolog eller Behandlaren misstänker att Du bryter mot Avtalet eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka Tjänsten, Din Psykolog, dess underleverantörer eller andra användare skada.

Din Psykolog garanterar inte en kontinuerlig och oavbruten tillgång till Tjänsten men åtar sig att genom kommersiellt rimliga åtgärder försöka undanröja faktorer som stör eller riskerar att störa Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet.

Din Psykolog bär inget som helst ansvar för avbrott i Tjänsten, eller begränsad funktionalitet i Tjänsten, som beror på:

  • fel eller otillgänglighet i Din utrustning, nätverk, programvara eller annat som Du ansvarar för, eller
  • omständigheter utom Din Psykologs kontroll, inklusive men ej begränsat till avbrott i elförsörjning, fel i tredjepartsprodukter och tredjepartsapplikationer, virusangrepp eller force majeure.

Din Psykolog har rätt att när som helst begränsa tillgången till Tjänsten, eller till funktionalitet däri, om det är motiverat på grund av tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl. Vid sådana begränsningar eller avbrott kommer Din Psykolog tillhandahålla Dig nödvändig och tillgänglig information så snart det, med hänsyn till omständigheterna, är möjligt genom publicering på sin webbplats.

Fel eller avbrott i Tjänsten ska anmälas till info@dinpsykolog.se.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om Ditt möte journalförs i enlighet med gällande lag. Du kan läsa mer om den personuppgiftsbehandling som sker i vår Integritetspolicy.

6. ÄNDRING AV TJÄNSTEN

Din Psykolog stävar efter att ständigt utveckla Tjänsten och uppgraderingar och nya versioner av Tjänsten kan komma att tillgängliggöras löpande, vilket även kan påverka innehåller i Avtalet. Din Psykolog förbehåller sig därför rätten att, när som helst och utan förvarning, göra ändringar i Tjänsten, Avtalet eller förändra det sätt på vilket Tjänsten tillhandahålls. Din Psykolog kommer meddela Dig större förändringar av Avtalet genom information på sin webbplats, på webbplatsen hittar du också vid var tid gällande användarvillkor.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Äganderätt och samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten, Din Psykologs varumärke och samtliga dokument och material som tillhandahålls genom Tjänsten, inklusive samtliga uppgraderingar, tillägg eller modifierar därav, tillhör Din Psykolog. Ingenting i detta avtal ska tolkas som en överlåtelse av rättigheter från Din Psykolog till Dig.

Endast den användning av Tjänsten, eller det som tillhör Din Psykolog, som uttryckligen framgår av Avtalet eller som skriftligen medgivits av Din Psykolog är tillåten.

8. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

För att kunna använda delar av Tjänsten kan Du behöva ha tillgång till vissa tredjepartsapplikationer och Du är själv ansvarig för att installera och uppdatera sådana tredjepartsapplikationer. Din Psykolog ansvarar inte på något sätt för fel, och garanterar inte heller funktionalitet, i tredjepartsapplikationer.

Du ansvarar självständigt för ditt nyttjande av tredjepartsapplikationer sker i enlighet med de villkor som gäller i förhållande till sådan tredje part. För det fall anspråk riktas mot Din Psykolog eller Psykologer till följd av Din användning av tredjepartsapplikationer ska Du försvara och hålla Din Psykolog och Psykologer skadelös.

9. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Din Psykolog har ingen kontroll över, eller ansvar för, sådana länkar eller webbplatser och kan inte hållas ansvariga för skador som uppkommer i samband med användning av länkade webbplatser. Du rekommenderas läsa användarvillkor och sekretesspolicy för sådana tredjepartswebbplatser innan Du använder dem.

10. ANSVAR

Din Psykolog ansvarar alltid för att Tjänsten utförs enligt gällande lag och regelverk för hälso- och sjukvård. Din Psykolog garanterar dock inte att Tjänsten alltid kommer vara tillgänglig eller felfri. Din Psykolog är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Din Psykologs sida.

11. FORCE MAJEURE

Din Psykolog befrias helt från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet under den tidsperiod och i den utsträckning fullgörandet hindras på grund av omständighet som ligger utanför Din Psykologs kontroll, inklusive men ej begränsat till krig, pandemi, naturkatastrof, fackliga stridsåtgärder, ny eller ändrad lagstiftning, statliga åtgärder, avbrott eller fel i elförsörjningen eller kommunikationssystem eller annan liknande omständighet.

12. ÄNDRINGAR AV AVTALET

Din Psykolog har rätt att göra ändringar eller tillägg till Avtalet och sådana justeringar träder i kraft automatiskt senast fjorton (14) dagar efter att Din Psykolog informerat Dig om sådana justeringar via sin webbplats eller genom Tjänsten. Väljer du att fortsätta använda Tjänsten anses du ha godkänt justeringen av Avtalet.

13. VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING

Dessa allmänna villkor gäller från den tidpunkt Du registrerar en användarprofil i samband med användning av Tjänsten och gäller därefter tills vidare, eller till dess att Du upphör att använda Tjänsten.

Din Psykolog har rätt att när som helst säga upp Avtalet (a) till upphörande med en uppsägningstid om 7 dagar, eller (b) till omedelbart upphörande om (i) Du bryter mot Avtalet, eller (ii) ditt användarkonto varit inaktivt under en period om 12 månader.

I samband med Avtalets upphörande ska Din Psykolog ta bort ditt användarkonto och radera all den information Du tillhandahållit Din Psykolog med undantag för den information och data som är nödvändig att spara i enlighet med gällande lag, såsom journalanteckningar.

14. ERSÄTTNING

Vid var tid gällande prislista för nyttjande av Tjänsten och möten med Psykologer återfinns i Tjänsten. Priser framgår alltid innan bokning sker.

Ett bokat videosamtal kan avbokas kostnadsfritt fram till 24 timmar innan videosamtalets starttid. Om avbokning sker inom denna tid återbetalas avgiften för det avbokade videosamtalet.

 

Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblivet ej avbokat besök faktureras en avgift enligt Regionens riktlinjer med vid var tid gällande avgift inom offentlig hälso- och sjukvård. Besöket räknas som uteblivet när Du inte anslutit inom 10 min från samtalets starttid. Denna avgift gäller även om du har frikort eller om du har bokat ett besök till reducerat pris. Om Du ansluter till videosamtalet och avbryter samtalet får Du betala avgift för uteblivet besök eftersom videosamtalet inte kan anses vara genomfört. Din Psykolog förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift vid försenad betalning.

Om Du använder Tjänsten genom till exempel abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande gäller andra avbokningsregler enligt separat avtal.

15. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Din Psykolog har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och förpliktelse enligt Avtalet till annan. Du har inte rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet till annan.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvist som uppstår till följd av eller i samband med Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol i Sverige.

Har Du synpunkter eller klagomål på Tjänsten, eller den vård som tillhandahålls genom Tjänsten, är Du välkommen att höra av dig till Din Psykolog, Vårdcentralen eller i tillämpliga fall till IVO.

17. KONTAKT

info@dinpsykolog.se