Oro

Behandla oro med KBT

By 16 maj, 2022december 1st, 2023No Comments

Känner du att oro tar över ditt liv?

Att oroa sig över framtida misslyckanden, att det kommer ske en olycka eller annat som skulle innebära negativa konsekvenser är ansträngande. Kedjan av tankar har inget slut utan det finns oftast något nytt att oroa sig för när den första tanken är problemlöst.  Det finns alltid en ny tanke som säger ”tänk om …”.

Alla människor har i perioder orostankar om framtiden och vad som kommer att hända. Det kan handla om oro inför att vara i sociala sammanhang, när en ska prestera eller att en ska bli sjuk. Ur ett evolutionärt syfte har oron varit avgörande för människans överlevnad. Den har gjort det möjligt att i förväg bedöma hur stort hot kommer vara och att därmed vara redo att fly eller slåss. Men samhället ser annorlunda ut och dagens problem handlar inte längre om livshotande faror som vilda djur. Oron tenderar tyvärr att stjälpa mer än att hjälpa oss. Den ökar beteenden som i stunden gör att det känns bättre, men som i det långa loppet inte är hjälpsamt. När oron tar över livet så blir det begränsande och skapar ett lidande.

Hur påverkar oro livet? 

Det kan upplevas som att oron ökar ens beredskap på ett positivt sätt, exempelvis genom att en förbereder sig extra mycket inför en arbetsuppgift eller att det ger upplevelse av att ha kontroll på situationen genom att tänka igenom alla möjliga scenarion. Men orostankarna om framtida händelser tar bort en från här och nu, och det leder till att en känner sig spänd och vaksam. Det är vanligt med svårigheter att koppla av och att somna, trots att både kroppen och psyket blir trött av att ha varit i beredskapsläge under dagen. Det kan leda till långsiktiga konsekvenser som orkeslöshet, koncentrationssvårigheter och irritabilitet.

Att känna oro är något som påverkar vår uppfattning om världen och vårt mående. Oro påverkar ens världsbild och självbild, det är vanligt att en underskattar sin egen förmåga att hantera en svår situation men också att en överskattar hur jobbig en framtida händelse kommer att bli. Att ha långvarig eller stark oro påverkar ens val i vardagen och kan leda till en ond cirkel där livskvalitén försämras. Det kan behövas psykologisk hjälp för att lyckas bryta den cirkeln. 

Hur uppstår oro? 

  1. En situation – Något händer som får dig att reagera och oroa dig. Det kan vara att någon inte svarar när en ringer personen eller det närmar sig deadline för en arbetsuppgift på jobbet. 
  2. ”Tänk om” – Tankekedjan väcks. Det kan handla om att det kanske har hänt något med personen som inte svarar, eller att det inte kommer gå att genomföra arbetsuppgiften. 
  3. Oro – Tankarna i sin tur leder till oro, vilket innebär symtom som exempelvis vaksamhet. Fler orostankar väcks som ökar oron, och leder till ännu fler orostankar. Vid oro så är risken att en fastnar i en repetitiv tankekedja som förstärker oron mer och mer. 
  4. Ångest – Oro kommer ofta samtidigt som eller innan känslan av ångest. 

Påfrestande i längden – Att vara orolig är energikrävande, särskilt om det är återkommande och långvariga perioder av oro. Det kan leda till andra psykologiska problematiker som till exempel utmattning.

Vad är KBT?

I kognitiv beteendeterapi (KBT) så utforskar du tillsammans med terapeuten din nuvarande problematik. I bedömningen så tittar ni på utlösande situationer och händelser i ditt vardagliga liv. En helhetsbild skapas kring problemet genom att även analysera bakgrundsfaktorer, miljöfaktorer och tidigare erfarenheter. 

I KBT är det ett kontinuerligt samarbete mellan terapeuten och dig. Det sker bland annat genom öppen kommunikation om behandlingsmetoder samt att ni gemensamt tar fram behandlingsmål. Utifrån problembilden så jobbar ni med förändring av beteenden. Genom att få förståelse för hur problemet blir till i vardagen så kan den onda cirkeln av oro brytas. 

I KBT är ett generellt mål att uppnå ett fungerande sätt att leva, vilket innebär att bli medveten om sina beteenden och val. Det går att påverka sina beteenden och sitt levnadssätt. Det i sin tur förändrar psykiska hälsan och ökar livskvalitén. Forskning visar att KBT ger effekt och rekommenderas som behandlingsmetod.

Behandla oro med KBT

Fokus för terapin är att oro ska påverka en proportionerligt. Det kommer alltid finnas negativa upplevelser i livet och i samband med det även oro, men när världsbilden färgas av oron så är det inte längre realistiska förväntningar på omgivningen. I samarbetet med terapeuten så skapas förståelse för processen bakom oro men även dess konsekvenser. Det kan vara skönt att få prata med någon utomstående och få verktyg att hantera sin oro. 

Vanliga fokusområden för att behandla oro

  • Jobba med avslappning 
  • Lära sig nya metoder för problemlösning 
  • Få förståelse för sig själv 
  • Lära sig att vara i nuet och inte fastna i ältande
  • Utmana oron och de begränsningar den skapar i livet 

Om du behöver hjälp att hantera din oro så kan du genom Din Psykolog få kontakt med en psykolog redan idag.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här