Ångest

Träning kan dämpa ångestsymptom

By 4 mars, 2022december 6th, 2023No Comments

Vad är ångest?

Upplevelse av ångest är en del av kroppens ”larmsystem” som automatiskt aktiveras när vi uppfattar något som vi uppfattar som hotfullt eller utmanande eller kanske obehagligt. Det kan vara något faktiskt som sker i vår omedelbara omgivning, något tankemässigt som vi exempelvis uppfattar som oroande, eller kanske något fysiologiskt eller känslomässigt – till exempel en kroppslig känsla vi upplever som kan ha blivit förknippad med något tidigare hotfullt, utmanande eller obehagligt.

Ångest kan i sig upplevas som allt ifrån en vag obehagskänsla, till intensiva känslostormar som närmast kan beskrivas som panik. När kroppen signalerar ångest, innebär det även att det autonoma nervsystemet aktiverar den så kallade kamp/flykt-reaktionen. Kroppen ställer alltså omedelbart om och mobiliserar automatiskt sina resurser till att ha bästa möjliga förberedelser för att kunna utkämpa en stundande fysisk kamp!

Ångest och träning

Om vi under ångestpåslag mobiliserar kroppens resurser till fysisk aktivitet, så omsätts resurserna till något evolutionärt påkallat – det motiverar oss att bli fysiskt aktiva. Upplevda ångestsymtomen kan därmed upplevas som mer ändamålsenliga. Individer med ångest beskriver ofta att fysisk aktivering gör att hen inte upplever ångest på samma nivå som om vi skulle förbli fysiskt mer inaktiva.

Detta har även bekräftats i systematiskt utförda vetenskapliga studier. Ett exempel på detta är en nyligen utförd större svensk studie* där deltagare hämtade från primärvården fick träna cirkelträning där det ingick både styrke- och konditionsövningar. Antingen fick de träna med lätt – måttlig intensitet (ca 60% av maxpuls) eller med en hög intensitet (ca 75% av sin maxpuls). De fick följa programmet under tolv veckor, tre gånger i veckan, under 45 minuter åtföljt av 15 minuter nedvarvning och stretching. Träningspassen leddes av fysioterapeut.

Träning på recept

Resultaten från studien visade att ångestsymtomen minskade markant efter fullföljt träningsprogram. De flesta skattade vid programmets början en hög ångestnivå, och efter tolv veckor reducerades detta till en skattning som motsvarar en låg ångestnivå. Resultaten visade även att ångestsymtomen minskade mest för dem som tränade med hög intensitet. Ungefär hälften av deltagarna hade vid studiens start haft ångestsymtom under 10 år eller mer. Fysisk aktivitet har i andra studier även visat sig vara effektivt för att förbättra depressiva symtom.

Författarna till studien rapporterar att behandlingen har få biverkningar och är lätt att ordinera, och att 12 veckors fysisk träning, oavsett intensitet, är en effektiv behandling som borde göras mer tillgänglig för personer med ångestproblem inom primärvården.

Länk till studien
Effects of exercise on symptoms of anxiety in primary care patients – A randomized controlled trial

Boka tid hos en psykolog online

Börja här