Depression

Att leva med psykisk ohälsa

By 4 mars, 2022december 1st, 2023No Comments

Att leva med psykisk ohälsa

De senaste åren har det pratats alltmer om den växande psykiska ohälsan i Sverige. Idag räknar man med att var fjärde svensk lever med någon form av psykisk ohälsa. Ändå är det fortfarande många som har svårt att prata om det, på grund av rädsla, skam eller okunskap. Psykisk ohälsa kan variera från mild till mer svårartad och omfattar alltifrån lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svårare psykiatriska tillstånd som depression, ångestsyndrom och schizofreni. Att leva med psykisk ohälsa kan göra det svårt att sköta skolan eller jobbet, ha sunda relationer och upprätthålla hygien. Bostad, arbete, försörjning och sociala relationer är centrala delar i livet och brist på dessa kan leda till psykisk ohälsa. Med ökad öppenhet och mer förståelse kring psykisk ohälsa kan vi alla bidra till ett samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter.

Psykisk och fysisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar avsevärt risken att utveckla fysisk ohälsa, och tvärtom. Rörelse och fysisk aktivitet har betydande positiva effekter för att lindra eller förhindra depressiva symptom, ångest och ADHD. Det lindrar även stress, minskar oro, förbättrar livskvalitet och sömn, stärker självuppfattning och självkänsla. Personer med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av fysisk sjukdom och dör i genomsnitt 15–20 år tidigare än andra. Särskilt personer med bipolär diagnos eller schizofreni lider oftare av övervikt och diabetes och drabbas oftare än andra av hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Det finns dels en genetisk koppling mellan psykisk ohälsa och metabola sjukdomar och dels har personer med psykisk ohälsa ofta levnadsvanor som påverkar den fysiska hälsan negativt. Vissa läkemedel kan leda till övervikt men vissa psykiska sjukdomar kan göra det svårare att till exempel sluta röka, konsumera alkohol eller träna regelbundet. Depression kan exempelvis orsaka huvudvärk, trötthet och matsmältningsproblem.

Försörjning och ekonomi

Personer med psykisk ohälsa har lägre inkomster och kortare utbildning i jämförelse med befolkningen i övrigt. Endast tre av tio har inkomst från arbete och de som har arbete tjänar mindre än hälften av genomsnittet. Omkring hälften lever på marginalen och skulle inte klara av en plötslig utgift. Enligt socialstyrelsen har de ekonomiska villkoren för människor med psykisk ohälsa försämrats de senaste årtiondena. Ekonomisk otrygghet under lång tid kan påverka den mentala hälsan negativt och försvårar återhämtning, vilket gör det svårare att genomföra utbildning och arbete, vilket leder till en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur.

Fördomar och stigmatisering

Forskning visar att det fortfarande är vanligt med negativa attityder gentemot personer som lider av psykisk ohälsa. Stigmatiseringen bygger oftast på okunskap och fördomar och kan leda till att den drabbade felaktigt behandlas som mindre värd, med sämre självkänsla och minskad tilltro till sin egen förmåga som följd. Det kan även leda till att den drabbade på grund av skam undviker att söka vård eller att över huvud taget berätta för någon om sitt mående, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Personer som lider av psykisk ohälsa kan även förväntas se ut eller bete sig på ett visst sätt, vilket kan innebära att någon som inte ”ser sjuk ut” förväntas hantera och ta sig ur sina problem på egen hand.

Att vara anhörig

Att vara nära anhörig till någon som drabbats av psykisk ohälsa kan innebära stor stress och känslor av vanmakt då man vill hjälpa men inte vet hur eller vart man ska vända sig. Känslor av skuld och skam kan dessutom göra att man drar sig för att prata om sin eller den anhörigas situation med någon utomstående. Förutom skuld och skam kan anhöriga känna oro, sorg eller frustration. Enligt forskning drar många anhöriga ett stort och tungt lass där de själva riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att den anhöriga försöker ta hand om sig själv, genom att exempelvis söka stöd från andra i samma situation, eller ta hjälp av vården eller kommunen.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här