Sorg

5 olika typer av sorg

By 29 september, 2022december 1st, 2023No Comments

Sorgens många uttryck

Vi kommer alla uppleva sorg vid något tillfälle i livet. Känslor av ledsenhet, förtvivlan och meningslöshet är vanliga i sorgeprocessen och kan vara jobbiga att hantera. Men att sörja är också en läkande process, det är en naturlig del av livet och ger utrymme till eftertanke. Det ger insikt i det som har hänt eller som kommer hända så att vi kan anpassa oss efter de nya förutsättningarna i livet. 

Sorg porträtteras ofta på ett ensidigt sätt i populärmedia vilket kan få oss att tro att det är så sorg ska uttryckas och att det är fel att sörja på annat sätt. Det kan upplevas som att viss typ av sorg inte är socialt accepterat eller att den kan kännas förbjuden. Men sorg är individuellt och hur sorgearbetet går till skiljer sig från person till person. Sorg är inte en linjär process utan kan mer beskrivas som att den går i åttor. Processen pendlar mellan tankar, känslor och beteenden som är kopplade till förlusten och som är framtidsinriktade. 

Det är vanligt att vi har en tydlig bild kring när det är rimligt att sörja. Vid händelser som bortgång av en nära anhörig, att drabbas av en olycka eller när en relation tar slut som betyder mycket så förväntas vi sörja. Men sorg kan även uppstå vid förändringar i livet som när barnen flyttar hemifrån eller vid byte av jobb. Det kan också komma vid upplevelser av att vara hjälplös, att inte känna sig uppskattad i sociala sammanhang eller när vi inte uppnår något vi strävat efter.

Det finns många typer av sorg och de skiftar i uttryck mellan olika personer. Även under en livstid kan sorgereaktionerna förändras och se olika ut.

Fem typer av sorg

 1. Förväntanssorg
  Förväntanssorg är en sorgereaktion som uppstår innan en förlust, när man förväntar sig att något allvarligt kommer hända. Det är vanligt till exempel när en nära anhörig har fått ett mycket allvarligt sjukdomsbesked. Även då en själv drabbas av en allvarlig sjukdom kan förväntanssorg uppstå. Både som drabbad och anhörig finns det en sorg i förlusten av förmågor, det liv som inte längre finns kvar och att framtidsplanerna förändrats.Som anhörig kan förväntanssorg kännas förbjudet då den anhöriga ännu inte har gått bort. Men det är en naturlig del av sorgeprocessen och det kan vara betydande att dela den sorgen med den drabbade. Att våga ha hopp inom den verklighet en befinner sig i är också viktigt.
 2. Fördröjd sorg
  Fördröjd sorg är när sorgen inte kommer vid förlusten utan i stället överrumplar oss i ett senare läge i livet. Anledningen till att sorgereaktionerna uteblir från början kan skilja från person till person. Det kan bero på ung ålder och att en inte hade förmågor då förstå och hantera det som hänt. Vid en traumatisk händelse kan det ta tid att bearbeta det som hänt innan en emotionellt är redo att gå igenom en sorgeprocess. Det finns många skäl att känslomässigt eller intellektuellt inte ha förmågor att gå igenom ett sorgearbete och att sorgen därmed väntar.Det kan kännas omtumlande, förbryllande och oförtjänt när sorgen väl kommer. Ibland uppstår den som en reaktion på en positiv livsförändring som att bli förälder eller att gifta sig.När den fördröjda sorgen kommer – försök att ge dig själv tillåtelse att sörja i efterhand och ge plats för din sorgeprocess!
 3. Frånvaro av sorg
  Likaväl som att sörja på ett visst sätt kan upplevas förbjudet så kan även frånvaro av sorg kännas otillåtet. Det kan förväntas av både en själv och av omgivningen att en ska sörja vid en förlust. Men ibland uteblir sorgen eller så tar den sig inte tar sig uttryck som väntat. Att inte ha sorg när det förväntas kan innebära att en inte känner sig förstådd av andra och kan också skapa oro kring varför en inte sörjer.Upplevelse av att inte sörja behöver inte innebära att en inte går igenom ett sorgearbete. Det kan vara så att en inte har förståelse för att sorgen faktiskt finns där eller att ens sorgereaktioner bara ser annorlunda ut än för dem som en jämför sig med. Sorg kan existera utan tårar och känslor av hopplöshet eller ledsenhet. Upplevelser som är vanliga vid sorg är koncentrationssvårigheter, ångest, chock och vrede.Frånvaro av sorg kan också bero på att en redan har genomgått ett sorgearbete och processat. Exempelvis när den som går bort har lidit av långvarig sjukdom eller varit en våldsam förälder. Det är viktigt att komma ihåg är att det är din sorg och det finns inga rätt och fel i hur mycket eller litet den känns.
 4. Undertryckt sorg
  Att våga känna på sorgen och tillåta den att finnas kan vara svårt. Genom att avleda uppmärksamheten och skjuta undan sorgen kan det kännas lättare i stunden. Vid undertryckt sorg är det vanligt att fylla sitt schema, ta på sig fler arbetsuppgifter och nya projekt. Helt enkelt ta bort allt utrymme att känna efter.Att ha det som strategi och leva med undertryckt sorg kan fungera kortsiktigt men inte i längden. Sorgen finns kvar där även om den inte tillåts och förr eller senare behöver den bearbetas.När vi är mycket ledsna kan vi vara oroliga för att tillåta ledsenhet och till exempel våga gråta, av rädsla för att vi inte kommer kunna sluta. Genom att ta stöd av sin omgivning eller söka professionell hjälp så behöver vi inte vara ensamma i mötet med sorgen.
 5. Obehörig sorg
  Att uppleva sorg i situationer som det inte förväntas i kan mötas av oförståelse från omgivningen men också vara svår att acceptera för en själv. Oförståelse kring att sorgen uppstår kan bero på att det finns vissa premisser som en tänker gör att en inte borde sörja, som i ett uppbrott av en relation där den ena varit otrogen.Ibland finns det ingen tydlig anledning att något berör oss och skapar en sorgereaktion. Det finns händelser som kan påverka oss utan att det vanligen lyfts fram som en orsak till sorg, exempelvis efter att ha sett världsnyheterna på tv eller att ens favoritkaraktär i en tv-serie dör.När omgivningen inte visar förståelse för den sorg en upplever blir det mycket ensamt. Det är viktigt att ändå våga uttrycka och visa sin sorg. Ett första steg att visa sorgen kan vara att prata med någon nära eller genom att gå och samtal hos psykolog.

  Tips för dig som är i sorg

  • Var snäll mot dig själv och sänk kraven i vardagen. 
  • Acceptera hur just din sorg tar sig i uttryck. Ge utrymme för dina känslor och tillåtelse för dem att finnas. 
  • Tillåt framtidstro och glädje – det ryms i sorgen. 
  • Ta stöd av din omgivning, prata med de som du upplever är nära dig. 
  • Övningar i medveten närvaro kan vara hjälpsamt.
  • Det finns professionell hjälp att få. Våga ta stöd när du känner behov av det men också när vardagen inte längre fungerar, vid starka upplevelser av hopplöshet eller när du upplever långvariga skuldkänslor kring händelsen. 

  Du kan söka stöd via vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller jourhavande präst. Det finns också sorgegrupper och stödlinjer.

Boka tid hos en psykolog online

Börja här