Psykolog online

ADHD

Lär dig mer om ADHD och hur du kan hantera det eller prata online med en av våra psykologer och påbörja en behandling.

  • Slipp åka till mottagning
  • Erfarna psykologer
  • Ingen tidsbokning
börja här

Vad är ADHD?

ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD är en funktionsnedsättning som innebär att man i varierande grad har svårigheter att koncentrera sig, bibehålla fokus och att kontrollera sina impulser. Problematiken visar sig ofta under mer koncentrationskrävande uppgifter och i sammanhang där det ställs krav på att man klarar av att kontrollera var man lägger sitt fokus.

Man bör ha i åtanke att variationen mellan personer med ADHD är stor, och att graden av både symptom och nedsättning av förmåga varierar mycket. För vissa är ADHD inget större hinder för att klara av varken skola eller arbete, medan det för andra är en enorm utmaning att ta sig igenom minsta uppgift som kräver ihållande fokus.

ADD är en variant av ADHD som innebär liknande symptom frånsett hyperaktivitet. Orsakerna bakom ADHD är idag inte helt kända. Ärftlighet verkar spelar en roll tillsammans med arv och miljö. Om någon av föräldrarna har ADHD / ADD är risken större att även barnet får ADHD / ADD. Det är ca två gånger vanligare hos pojkar än flickor.

Symptom på ADHD

Förekomsten av ADHD är ca 5% hos barn, medan det hos vuxna inte är helt klarlagt hur vanligt det är. Diagnosen blir med ökande ålder och nya strategier enklare att hantera för många, och vissa som tidigare blivit diagnostiserade med ADHD uppfyller i vuxenlivet inte längre kriterierna.  Om du har ADHD / ADD är det vanligt att du känner igen dig i följande beskrivningar:

  • Svårigheter att koncentrera dig
  • Svårigheter med igångsättande och bibehålla fokus vid mer krävande uppgifter
  • Jobbigt att skriva eller läsa
  • Stort behov av att röra på dig
  • Svårigheter att skapa struktur
  • Trött av att umgås med andra under längre perioder

ADHD utredning

För att fastställa om man har ADHD / ADD som vuxen genomgår man en neuropsykiatrisk utredning som innebär att du träffar en läkare och en psykolog vid flera tillfällen och får göra flera intervjuer och tester. Dessa tester innefattar bland annat kognitiva uppgifter, anamnes av hur livssituationen sett ut historiskt, och tester för att undersöka om det kan finnas andra diagnoser som bättre kan förklara problematiken man upplever.

En ADHD / ADD utredning för barn är mer omfattande. Misstankar om eventuella neuropsykiatriska svårigheter väcks ofta i skolåldern, då det i dessa miljöer ställs högre krav på barnens förmågor att styra uppmärksamhet och fokusera än vad det tidigare gjorts i deras liv. Vid en neuropsykiatrisk utredning av barn används liknande instrument som vid utredning av vuxna, men anpassade till åldersnivån. Förutom föräldrarna och barnet intervjuas oftast personal på skolan eller förskolan för att beskriva hur barnet fungerar i olika sammanhang inom verksamheten.

Forskning om ADHD

Det pågår forskning kring ADHD / ADD och varför vissa människor får denna funktionsnedsättning. Omfattande studier visar på avvikelser i hjärnans aktivitet i specifika områden och kommunikationen mellan hjärnans olika delar. Förutom den starka ärftliga komponenten så visar studier även att miljömässiga faktorer som låg födelsevikt, missbruk under graviditet, infektioner samt i vissa fall att ha varit utsatt för miljögifter kan vara riskfaktorer. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och även ADHD/ADD, ökar risken även för andra psykiatriska diagnoser, såsom ångest och depression.

Behandling vid ADHD / ADD

Efter att ha fått en ADHD diagnos är den vanligaste behandlingen medicinering oftast i kombination med beteendeinriktade och psykosociala insatser. Medicineringen består oftast utav så kallade centralstimulerande medel. Denna medicinering kan hjälpa en person som har ADHD att lindra vissa av symtomen.

Har jag ADHD?

På Dinpsykolog kan du få träffa erfarna psykologer för att få hjälp med psykisk ohälsa. Vi har tyvärr inte möjlighet att göra ADHD-utredningar inom ramen för vårt uppdrag. Men om du upplever att du exempelvis har haft långvariga svårigheter med att koncentrera dig, påbörja eller avsluta uppgifter, styra dina känslomässiga reaktioner eller reglera din motivation, rekommenderar vid dig att kontakta adhdhalsan.se. Hos adhdhalsan.se har du möjlighet att göra en utredning av ADHD.

Hitta en psykolog specialiserad inom ADHD / ADD

börja här